Drukuj

Karta bezpieczeństwa

1.Identyfikacja produktu

Nazwy produktu ścierniwo garnet, minerał z rodziny Granatów Almandynowych
Kolor czerwonawo różowy
Formuła chemiczna 3FeO, AI203, 3SIO2

2. Właściwości chemiczne i fizyczne

Garnet jest czystym i naturalnym piaskiem. Z sześciu głównych odmian Garnetu (almandyn, andradyt,grossular, pirop, spessartyn, uwarowit), almandyn jest najlepszym ścierniwem dzięki kombinacji 3FeO, AI203, 3SIO2. Sprowadzany przez nas Garnet składa się wyłącznie z odmiany almandynowej, więc ścierniwo już naturalnie jest wysokiej jakości.  Szczegółowa specyfikacja techniczna >>

3. Zalecenia przeciwpożarowe

Temperatura zapłonu niepalne
Nadzwyczajne niebezpieczeństwa pożarowe i wybuchowe brak
Środki gaśnicze jak dla otoczenia
Procedura Przeciwpożarowa jak dla otoczenia

4. Niebezpieczeństwo dla zdrowia 

Niebezpieczeństwa dla zdrowia (ostre I chroniczne) Nie występuje. Należy ograniczyć ewentualne narażenie na pył
Konsekwencje nadmiernego kontaktu Wystawienie się na działanie szkodliwego pyłu może powodować podrażnienie oczu, gardła i płuc, kaszel lub duszność.
Procedury nagłej i pierwszej pomocy Przemycie wodą oczu lub skóry.
Inne Materiał nie jest toksyczny.

5. Stabilność i Reaktywność

Stabilność  stabilny
Niebezpieczna polimeryzacja   nie występuje
Niebezpieczny rozkład lub produkty uboczne nie występują

 6. Środki ostrożności i obsługi

Środki, które należy podjąć w przypadku wysypania się materiału Materiał jest bezwładny więc może być usunięty łopatą, miotłą, odkurzaczem itp.
Metody usuwania odpadów Jeżeli materiał nie jest skażony innymi niebezpiecznymi środkami może być wyrzucany na każde wysypisko według lokalnie obowiązujących wytycznych dotyczących usuwania odpadów stałych.
Specjalne środki ostrożności w przechowywaniu nie dotyczy
Ochrona dróg oddechowych   W przypadku nadmiernego pylenia, zaleca sie stosowanie okapów lub wyciągów zatwierdzonych przez odpowiednią instytucję.